Mieszkanie wspomagane

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Nazwa praktycznego rozwiązania: Mieszkanie wspomagane, w tym chronione

Zadanie JST

prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych

Korzyści dla JST

 • realizacja odgórnie ustalonych w SRUS celów związanych z deinstytucjonalizacją
 • wsparcie kadrowe JST przez PES (w szczególności, gdy ten pierwszy nie dysponuje wystarczającymi zasobami)
 • wzrost jakości świadczonych usług społecznych dzięki ich realizacji przez wyspecjalizowane podmioty

Jak w realizacji zadania może pomóc „Premia społeczna”?

Premia może być narzędziem finansowania usługi, w przypadku gdy przygotowanie samego mieszkania zostanie zrealizowane z innych źródeł. Natomiast usługi realizowane w ramach mieszkania mogą zostać sfinansowane w ramach „Premii społecznej”.

Odbiorcy

Osoby pełnoletnie, niewymagające całodobowej opieki, a jedynie pomocy doraźnej, w tym:

 • cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • imigranci będący w sytuacji kryzysowej;
 • kobiety w ciąży i ich rodziny oraz rodziny wychowujące dziecko z niepełnosprawnością;
 • spełniające wymagania określone w programie kompleksowego;
 • wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
 • ofiary przemocy domowej;
 • osoby bezdomne;
 • osoby opuszczające zakłady karne realizujące program readaptacji społecznej;
 • osoby starsze;
 • osoby uzależnione;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • rodziny żyjące w niedostatku, w tym rodziny wielodzietne;
 • wychowankowie innych placówek w procesie usamodzielnienia (np. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, domy pomocy społecznej);
 • wychowankowie pieczy zastępczej.

Rola PES-ów

Podmioty ekonomii społecznej zazwyczaj dysponują profesjonalnym przygotowaniem i doświadczeniem do świadczenia poszczególnych usług społecznych, co pozwala odciążyć samorządy w ich realizacji. PES-y znają specyfikę problemów osób, którym pomagają, są też bliższe społeczności, kładą nacisk na indywidualne podejście, a jednocześnie rozwijają partnerstwo z innymi podmiotami, co zapewnia efekt synergii.

Rezultat

Mieszkańcy, którzy wcześniej korzystali m.in. z opieki instytucjonalnej w postaci całodobowego pobytu, dzięki istnieniu mieszkań wspomaganych mogą powoli wracać do normalnego funkcjonowania w lokalnym środowisku społecznym, wykorzystując do tego formę pośrednią, jaką jest mieszkanie wspomagane. Taka forma nie obciąża finansowo w znaczny sposób mieszkańca wracającego do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, przez co może on zaspokajać wszystkie podstawowe potrzeby, rozwijać się i jednocześnie powoli przygotowywać do pełnego usamodzielnienia.

Koszt

W jednym z miast w północno-zachodniej części Polski niezbędne było wyremontowanie przekazanego PES lokalu z Zasobów Budynków Mieszkalnych. Koszt samego remontu szacowany był na ok. 200-210 tys. zł, co pozwoliło na umożliwienie realizacji usługi dla 4 matek i 7 dzieci. Miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym wynosi do kilkuset złotych.

Kluczowe czynniki sukcesu

Dla skutecznej współpracy pomiędzy JST a PES kluczowe są:

 • jasne określenie zasad współpracy,
 • partnerska relacja między stronami,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego przez samorząd,
 • posiadanie odpowiednich kadr i zasobów, m.in infrastruktury,
 • włączanie lokalnych społeczności choćby w niewielkim stopniu, np. konsultowanie z nimi usług społecznych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Łuszczyńska M., Podmioty polityki społecznej na rzecz rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego w Polsce, [w:] Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, nr 2, 2022, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z późn zm), [w:] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001693/T/D20231693L.pdf

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane