Strategia rozwoju usług społecznych polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Co to za dokument?

Dokument jest materiałem o znaczeniu strategicznym, opracowanym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przez ekspertów i przedstawicieli samorządów, który odnosi się do rozwoju usług społecznych w ciągu kolejnych lat, z uwzględnieniem deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Co możemy z niego wyczytać?

Dokument podkreśla istotę procesu deinstytucjonalizacji, który nie oznacza, że instytucje mają zostać zamykane, ale kładzie nacisk na rozwój usług społecznych bardziej dopasowanych do mieszkańca. Innymi słowy: wytyczne nie wskazują bezpośrednio, że proces deinstytucjonalizacji ma objąć zamykanie instytucji opieki całodobowej, jednak skupia się w sposób zdecydowany na rozwoju usług świadczonych w środowisku zamieszkania osób wymagających wsparcia w środowisku lokalnym. Ma to doprowadzić do sytuacji, w której opieka instytucjonalna – całodobowa nie będzie w ogóle potrzebna. Co ciekawe, na ten moment w „żadnym z krajów Europy nie udało się osiągnąć sytuacji, w której nie istniałyby zakłady opieki całodobowe”.

Jakie to ma znaczenie dla JST/PES?

W dokumencie określono kilka celów, do których realizacji obliguje się samorządy. Przede wszystkim chodzi o deinstytucjonalizację usług społecznych, czyli odchodzenie od świadczenia usług w sposób instytucjonalny na rzecz usług bliższych mieszkańcowi, bardziej zindywidualizowanych, wspierających jego niezależność, traktujących instytucje jako ostateczność. Ponadto podkreśla znaczenie Centrów Usług Społecznych i ich sieciowania, jak również rozwój lokalnych rynków usług społecznych poprzez powstawanie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz poszerzenia katalogów usług przez te podmioty.

Jak to działa w kontekście „Premii społecznej”?

Przede wszystkim „Premia społeczna” zachęca do intensyfikacji działań w kierunku deinstytucjonalizacji usług społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednocześnie nie wyklucza korzystania z usług instytucjonalnych, ale stara się ograniczać skalę ich wykorzystanie m.in. poprzez redukcję liczby osób, które mogą przebywać w takich ośrodkach pomocy społecznej. Premia może między innymi wspomóc wzmocnić współpracę z podmiotami ekonomii społecznej (PES), jak również doprowadzić do nawiązywania współpracy z nowymi PES. Ponadto zachęca do realizacji działań w ramach Centrów Usług Społecznych, co także może wpłynąć na podnoszenie stanu wiedzy, świadomości i znaczenia CUS w lokalnych politykach społecznych, a tym samym pozytywnie wpłynąć na powstawanie nowych Centrów. Premia umożliwia także zwiększenie liczby, jak i skali działań w ramach realizacji usług społecznych. Samorządy mogą zakontraktować więcej usług lub nowe usługi dla podobnej lub większej liczby odbiorców (mieszkańców) jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei PES-y uzyskują szanse rozwijania swoich działań, utrzymywania się na lokalnym rynku oraz budowania swojego potencjału.

Źródło: Uchwała Nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane