FAQ

W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat „Premii społecznej”. Dzięki nim w szybki sposób zapoznasz się z kluczowymi zasadami Projektu. Aby ułatwić Ci poszukiwania, treści pogrupowaliśmy w kilka kategorii.
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Najważniejsze skróty

 • CUS – Centrum Usług Społecznych
 • FFW – Fundacja Fundusz Współpracy; w FAQ to grantodawca
 • JST – jednostka samorządu terytorialnego; w FAQ to wnioskodawca lub grantobiorca (w zależności od etapu)
 • PES – podmiot ekonomii społecznej; w FAQ to wykonawca usługi społecznej

Podstawowe informacje

W przypadku zlecania realizacji PES usługi społecznej w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszczalne jest jedynie zlecenie zadania publicznego w formie powierzenia. Oznacza to, że JST korzystająca z tego trybu powinna sfinansować PES całkowity koszt zadania, które zleca.

Nie, grant można otrzymać, tylko jeśli procedura zmierzająca do powierzenia PES usługi społecznej rozpoczęła się nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia terminu naboru wniosków.

Przykład: umowa na realizację usługi społecznej podpisana w styczniu 2024 r. nie będzie kwalifikowała się do wykazania we wniosku o grant.

Nie, grant nie może zostać udzielony w przypadku zlecenia realizacji usługi społecznej, w którym PES jest wyłącznie podwykonawcą.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812, z późn. zm.) za podmioty ekonomii społecznej uznajemy:

 1. spółdzielnię socjalną,
 2. warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej,
 3. centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,
 4. spółdzielnię pracy, w tym spółdzielnię inwalidów i spółdzielnię niewidomych, oraz spółdzielnię produkcji rolnej,
 5. organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,
 6. podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Realizację usługi społecznej może zlecić JST lub jej jednostka organizacyjna, ale tylko JST może być stroną umowy.

Nie, zgodnie z Procedurami konkursu do dofinansowania kwalifikują się usługi społeczne i zdrowotne w sektorze społecznym, do których należą:

 1. usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone m.in w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych;
 2. opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego (do 12 tygodni w roku) całodobowego lub dziennego pobytu;
 3. usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 4. usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zarówno w formie pobytu dziennego jak i całodobowego), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach nie jest większa niż 8;
 5. usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego, o ile liczba miejsc pobytu całodobowego w tych gospodarstwach nie jest większa niż 8;
 6. usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami (oraz ich rodzin);
 7. usługi asystenckie dla innych grup niż osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem asystentury rodzinnej;
 8. usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;
 9. opieka paliatywna i hospicyjna w formach zdeinstytucjonalizowanych;
 10. poradnictwo specjalistyczne, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 11. usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
  1. praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja; usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;
  2. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej;
  3. pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;
 12. usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych;
 13. usługi preadopcyjne i postadopcyjne;
 14. rodzinna piecza zastępcza, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także usługi dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej;
 15. usługi w postaci mieszkań chronionych, usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu nie jest większa niż 7, usługi w ramach innych mieszkań z usługami/ze wsparciem;
 16. usługi interwencji kryzysowej, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (schronienie nie może być udzielane w placówkach świadczących opiekę instytucjonalną);
 17. usługi przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (schronienie nie może być udzielane w placówkach świadczących opiekę instytucjonalną).
 
Powyższe działania muszą być zgodne z art. 19 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, procesem deinstytucjonalizacji oraz nie będą wzmacniały potencjału placówek świadczących opiekę instytucjonalną.

Nie, na etapie składania wniosku o grant JST nie musi mieć jeszcze podpisanej umowy z PES. Musi mieć natomiast zakończone postępowanie, w którym wyłoniony został wykonawca. W związku z powyższym, do wniosku o grant należy załączyć zwycięską ofertę i dokument potwierdzający wybór wykonawcy (jeśli umowa z PES jest jeszcze niepodpisana) lub umowę z wykonawcą (jeśli została już podpisana).

Liczby

Domyślna maksymalna wysokość grantu wynosi 25% kosztów realizacji usługi społecznej.

Kwota ta może być wyższa, jeżeli JST spełni następujące warunki:

 1. Jeżeli JST (gmina) przekazała* usługi społeczne do realizacji CUS, to udział grantu w kosztach zleconej PES usługi społecznej może być wyższy o 10 pkt. proc.
  *zgodnie z art. 10 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
 2. Jeżeli usługa zlecona jest przedsiębiorstwu społecznemu w rozumieniu ustawy o ekonomii społecznej, to udział grantu w kosztach zleconej usługi społecznej może być wyższy o 15 pkt. proc.
 3. Jeżeli wydatki z budżetu gminy w 2021 r. były mniejsze lub równe medianie wydatków z budżetu gminy w 2021 r., tj. mniejsze lub równe kwocie 44,7 mln zł, to udział grantu w kosztach zleconej usługi społecznej może być wyższy o 10 pkt. proc.
 4. Jeżeli wydatki z budżetu powiatu były w 2021 r. mniejsze lub równe medianie wydatków z budżetu powiatów w 2021 r., tj. mniejsze lub równe kwocie 98,7 mln zł, to udział grantu w kosztach zleconej usługi społecznej może być wyższy o 15 pkt. proc.
 5. Jeżeli JST zlecił PES realizację usługi społecznej przez okres dłuższy niż 18 miesięcy, to udział grantu w kosztach zleconej usługi społecznej może być wyższy o 5 pkt. proc.
 6. Jeżeli JST (gmina lub miasto na prawach powiatu) jest zlokalizowana na obszarze strategicznej interwencji (OSI) o znaczeniu krajowym, tj. miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze lub na obszarze zagrożonym trwałą marginalizacją, to udział grantu w kosztach zleconej usługi społecznej może być wyższy o 5 pkt. proc.

W ramach obu naborów łączna wysokość grantów przyznanych jednej JST nie może przekroczyć 350 000,00 zł.

Na dowolną liczbę. Usługi wykazane we wniosku nie muszą być zlecone w ramach tego samego zamówienia, tj. jednej umowy z PES. Jednak każda z usług oraz każda procedura wyłonienia wykonawcy musi spełniać wymagania Procedur dot. realizacji projektu.

Składanie wniosku

Tak, wniosek o grant wraz z załącznikami składa się wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez generator wniosków umieszczony pod adresem premiaspoleczna.pl/generator.

Nie, sam wniosek nie wymaga podpisania. 

 

Wniosek będzie dołączony do umowy o powierzenie grantu jako załącznik. W tym przypadku Grantodawca wymaga załącznika podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Podpisywanie umowy grantowej i realizacja grantu

Umowa między JST a PES musi być podpisana oraz dostarczona Grantodawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy o powierzenie grantu między JST a Grantodawcą.

Umowę powinna podpisać osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu danej JST.

Umowę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Grant zostanie przekazany na wskazany przez Grantobiorcę rachunek bankowy.

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane