Konkurs

Poznaj zasady Konkursu i jego poszczególne etapy

Dowiedz się, jakie działania dofinansowujemy

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Główne zasady Konkursu w pigułce

Konkurs w ramach projektu „Premia społeczna” polega na wyłonieniu jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają granty na realizację usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej.

Dla kogo?

dla jednostek samorządu terytorialnego

Na co?

17 kategorii usług społecznych realizowanych przez PES-y

Ile?

do 350 000 zł
(w obu naborach)

Kiedy?

I nabór 28.06.-31.10.2024
II nabór

11.2024-10.2025

Kto może ubiegać się o grant?

Jednostka samorządu terytorialnego, czyli powiat lub gmina, która ogłosiła procedurę zmierzającą do powierzenia PES-owi usługi społecznej po ogłoszeniu przez FFW terminu naboru wniosków.

Co ważne, realizację usługi społecznej może zlecić JST lub jej jednostka organizacyjna, ale tylko JST może złożyć wniosek o przyznanie grantu.

Jakie działania dofinansowujemy?

W ramach „Premii społecznej” dofinansowujemy realizację usług społecznych, które:

 • nie były wcześniej zlecane PES-om,
 • były wcześniej zlecane PES-om, lecz ich skala ulegnie zwiększeniu.

Przykłady:

 1. Gmina X nigdy wcześniej nie realizowała zadań w zakresie opieki wytchnieniowej. „Premia społeczna” częściowo sfinansuje tę nową usługę społeczną dla mieszkańców gminy, a jej realizatorem będzie lokalny PES.
 2. Powiat Y zamawiał usługi poradnictwa specjalistycznego u lokalnej Fundacji, która jest PES-em. Dzięki „Premii społecznej” powiat może zwiększyć zamówienie u tego lub innego PES-u a przez to zapewnić dostęp do poradnictwa większej liczbie mieszkańców.
 3. Gmina Z zapewniała swoim mieszkańcom usługi asystenckie, które dostarczała prywatna firma. „Premia społeczna” zachęciła gminę do zmiany dostawcy i skorzystania w tym zakresie z usług lokalnego PES-u.

17 typów usług:

 • usługi opiekuńcze;
 • opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego (do 12 tygodni w roku) całodobowego lub dziennego pobytu;
 • usługi w rodzinnym domu pomocy;
 • usługi w ośrodkach wsparcia;
 • usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego;
 • usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami (oraz ich rodzin);
 • usługi asystenckie dla innych grup niż osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem asystentury rodzinnej;
 • usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;
 • opieka paliatywna i hospicyjna w formach zdeinstytucjonalizowanych;
 • poradnictwo specjalistyczne, świadczone osobom i rodzinom;
 • usługi wspierania rodziny;
 • usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych;
 • usługi preadopcyjne i postadopcyjne;
 • rodzinna piecza zastępcza, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego;
 • usługi w postaci mieszkań chronionych, usługi w postaci mieszkań wspomaganych;
 • usługi interwencji kryzysowej;
 • usługi przeciwdziałania przemocy.

Szczegółowy katalog 17 usług społecznych, które podlegają dofinansowaniu, znajdziesz w Procedurach.

Jak otrzymać grant?

1. Zapoznaj się z dokumentacją konkursową

Sprawdź, czy jednostka samorządu terytorialnego, którą reprezentujesz, kwalifikuje się do złożenia wniosku w Konkursie oraz czy wybrane przez Was usługi społeczne podlegają dofinansowaniu.

Dokumentacja konkursowa:

2. Przygotuj i złóż wniosek w generatorze

Wniosek o przyznanie grantu przesyłasz do nas wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora wniosków, do którego dostaniesz się poprzez zakładkę „Złóż wniosek”. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek w generatorze, zapoznaj się ze Wzorem wniosku o grant oraz Instrukcją obsługi generatora i wypełniania wniosku umieszczonymi powyżej. Pamiętaj o dołączeniu skanów wszystkich niezbędnych załączników wskazanych w ww. dokumentach.

3. Oczekuj na wyniki

Wnioski weryfikujemy według kryteriów wymienionych w Karcie oceny wniosku, której wzór znajdziesz powyżej. Co do zasady, wynik oceny poznasz w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W jej trakcie możemy poprosić Cię o korektę formalną, np. w zakresie załączonych dokumentów.

4. Podpisz umowę o powierzenie grantu

Gdy wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, na Twoim koncie w generatorze pojawi się umowa o powierzenie grantu (jej wzór możesz zobaczyć poniżej). Musisz ją pobrać, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu Twojej organizacji oraz przekazać z powrotem do nas. Grant wypłacamy w ciągu 14 dni od dostarczenia nam podpisanej umowy.

Dokumentacja dla Grantobiorcy:

Masz wątpliwości lub pytania?

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane