Premia społeczna

Tu poznasz założenia projektu, a także jak działa i jakie korzyści daje mechanizm „Premia społeczna”

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

Czym jest
„Premia społeczna"?

„Premia społeczna” to innowacyjny mechanizm wspierający rozwój lokalnego rynku usług społecznych. Jego głównym celem jest zachęcanie samorządów do zlecania tych usług podmiotom ekonomii społecznej. Mogą to zrobić w formie udzielenia zamówienia publicznego lub powierzenia zadania publicznego.

Decydując się na takie rozwiązanie każda jednostka samorządu terytorialnego może ubiegać się o grant pokrywający do 25-70% wartości zamówionych usług. Maksymalna kwota grantu wynosi 350 tys. zł.

W ramach projektu planowane jest udzielenie co najmniej 250 grantów

Im więcej działań mieszkańcy i zakorzenione lokalnie organizacje mogą zrobić samodzielnie, tym mocniejsza i bardziej odporna na wyzwania staje się wspólnota samorządowa.

Jak działa „Premia społeczna”?

Poniżej znajduje się uproszczony schemat mechanizmu „Premii społecznej”. Prezentujemy w nim poszczególne etapy: przed ogłoszeniem naboru, złożeniem wniosku o grant, przed i po wypłacie środków. 

 

Pełna wersja mechanizmu z podziałem na wszystkie podmioty zaangażowane w ekonomię społeczną znajduje się poniżej.

 • FFW – Fundacja Fundusz Współpracy
 • JST – jednostka samorządu terytorialnego
 • PES – podmiot ekonomii społecznej

Przed ogłoszeniem naboru

 • FFW opracowuje dokumentację konkursową
 • JST tworzy Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i inne dokumenty strategiczne

Przed złożeniem wniosku grantowego

 • FFW ogłasza nabór
 • JST diagnozuje zapotrzebowanie na usługi społeczne
 • JST diagnozuje potencjał realizacji usług
 • JST wybiera formę zamówienia usługi
 • JST rozpoczyna postępowanie w celu wyłonienia realizatora usług społecznych
 • JST rozstrzyga postępowanie

Przed wypłatą środków przez FFW

 • JST składa wniosek o grant do FFW
 • FFW ocenia i akceptuje wniosek JST
 • FFW zaprasza do podpisania umowy
 • JST podpisuje umowę z PES
 • JST podpisuje umowę z FFW
 • FFW akceptuje umowę
 • FFW wypłaca premię społeczną (grant)

Po wypłacie środków przez FFW

 • JST nadzoruje realizację umowy z PES
 • JST zatwierdza prawidłową realizację US na podstawie sprawozdania od PES
 • JST przygotowuje i przekazuje do FFW sprawozdanie z wydatkowania grantu wraz z załącznikami
 • FFW weryfikuje i akceptuje przekazane sprawozdania wraz z załącznikami

Korzyści

Dzięki „Premii społecznej” zyskujemy wszyscy, ponieważ rośnie zaangażowanie społeczności w rozwiązywanie lokalnych problemów. Oto tylko niektóre z korzyści, na które mogą liczyć poszczególne podmioty:

Dla jednostek samorządu terytorialnego

 • zmniejszenie kosztów realizacji usług społecznych o 25–70%
 • wsparcie doradcze i szkoleniowe
 • prewencja przed utratą potencjału mieszkańców, których mogą dotyczyć problemy społeczne

Dla podmiotów ekonomii
społecznej

 • zwiększenie przychodów dzięki większej liczbie zamówień
 • wzrost doświadczenia i profesjonalizacja usług
 • wzmocnienie relacji biznesowych z lokalną JST
 • szansa na stałe źródło przychodów

Dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

 • wzrost skuteczności i efektywności działań OWES-u
 • profesjonalizacja lokalnych PES-ów
 • realizacja celów i misji wzmacniania sektora ekonomii społecznej

Jak skorzystać z „Premii społecznej” w 5 krokach?

Krok 1. Dowiedzcie się, jakich usług społecznych najbardziej potrzebują mieszkańcy. Przeprowadźcie diagnozę i konsultacje.
Krok 2. Wspólnie z OWES-em określcie potencjał zaspokojenia potrzeb mieszkańców przez lokalne PES-y.
Krok 3. Razem z OWES-em, PES-ami i mieszkańcami ustalcie, czy Wasz plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i Plan Usług Społecznych w Waszym Centrum Usług Społecznych lub Ośrodku Pomocy Społecznej przewiduje kontraktowanie określonych usług.
Krok 4. Po ogłoszeniu naboru w „Premii społecznej” ogłoście konkurs lub przygotujcie zamówienie publiczne na usługi społeczne.
Krok 5. Rozstrzygnijcie konkurs lub postępowanie i złóżcie wniosek w generatorze „Premii społecznej”.

Krok 1. Rozpoznajcie możliwości rozwoju znajdujących się pod Waszą opieką PES-ów w kierunku świadczenia 1 z 17 kategorii usług społecznych premiowanych w ramach „Premii społecznej”.
Krok 2. Wyszukajcie środowisko lub organizację, która ekonomizuje swoją działalność.
Krok 3. Poinformujcie Wasz samorząd, że lokalnie działające organizacje mogą realizować część zadań w zakresie usług społecznych przy znaczącej dopłacie ze środków Premii Społecznej.
Krok 4. Skontaktujcie się z Fundacją Fundusz Współpracy, jeśli chcecie otrzymać informację o szacunkowej wysokości środków, jakie może uzyskać dany samorząd. Dane kontaktowe znajdziecie w zakładce KONTAKT.
Krok 5. Przygotujcie PES-y do startu w postępowaniu – stwórzcie nowe miejsca pracy, wprowadźcie konieczne zapisy w statutach lub umowach spółek.

Krok 1. Zapoznajcie się z katalogiem usług premiowanych w ramach Konkursu. Zweryfikujcie, czy Wasza organizacja mogłaby wykonywać któreś z tych działań dla lokalnej społeczności bez konieczności angażowania instytucji takich jak Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne.
Krok 2. Zaproście innych mieszkańców do szczerej rozmowy o lokalnych problemach. Dyskutujcie i budujcie koalicję z innymi organizacjami.
Krok 3. Skonsultujcie się z samorządem, na którego terenie prowadzicie działalność, i dowiedzcie się, jakie środki zamierza przeznaczyć lub już przeznacza na odpowiedź na lokalne wyzwania.
Krok 4. Skonsultujcie się z OWES-em i dowiedzcie się, w jaki sposób może wesprzeć Waszą organizację w przygotowaniu się do świadczenia określonych usług.
Krok 5. Działajcie wspólnie z samorządem, mieszkańcami i OWES-em. Doprowadźcie do zamówienia usług społecznych w sektorze ekonomii społecznej, aby uzyskać premię społeczną. Dzięki temu Wasza organizacja ma szansę na stałe źródło dochodu, mieszkańcy otrzymają wysokiej jakości usługi społeczne.

Informacje o projekcie

Za wdrożenie mechanizmu „Premii społecznej” odpowiada Fundacja Fundusz Współpracy (FFW), która od blisko 35 lat działa na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju Polski. FFW jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji w naszym kraju, zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem i kontrolą projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych m.in. z takich obszarów jak: ekonomia społeczna, przedsiębiorczość, edukacja, innowacje społeczne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie sektora publicznego. 

Środki na realizację projektu pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu państwa. 

Cel projektu: zwiększenie popytu na usługi społeczne świadczone przez podmioty ekonomii społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten ma przyczynić się do budowania długotrwałych zmian w obszarze społecznej współpracy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Grupa docelowa projektu: wszystkie samorządy (gminy, powiaty i miasta na prawach powiatów) w Polsce oraz jednostki podległe, które bezpośrednio odpowiadają za zlecanie realizacji usług społecznych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Kalendarz wydarzeń i naborów

Intensywnie pracujemy nad harmonogramem „Premii społecznej”. O wszystkich istotnych datach poinformujemy już wkrótce tutaj, w naszym newsletterze i na Facebooku. Bądźmy w kontakcie!

Wydarzenia w miesiącu lipiec 2024

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
1 lipca, 2024
2 lipca, 2024(1 wydarzenie)

10:00 am: Spotkanie informacyjne w Łodzi


2 lipca, 2024

3 lipca, 2024(1 wydarzenie)

10:00 am: ODWOŁANE - Spotkanie informacyjne w Krakowie


3 lipca, 2024

4 lipca, 2024(1 wydarzenie)

10:00 am: Spotkanie informacyjne w Katowicach


4 lipca, 2024

5 lipca, 2024
6 lipca, 2024
7 lipca, 2024
8 lipca, 2024
9 lipca, 2024(1 wydarzenie)

10:00 am: Spotkanie informacyjne w Olsztynie


9 lipca, 2024

10 lipca, 2024(1 wydarzenie)

10:00 am: Spotkanie informacyjne w Gdańsku


10 lipca, 2024

11 lipca, 2024
12 lipca, 2024
13 lipca, 2024
14 lipca, 2024
15 lipca, 2024
16 lipca, 2024
17 lipca, 2024
18 lipca, 2024
19 lipca, 2024
20 lipca, 2024
21 lipca, 2024
22 lipca, 2024
23 lipca, 2024
24 lipca, 2024
25 lipca, 2024
26 lipca, 2024
27 lipca, 2024
28 lipca, 2024
29 lipca, 2024
30 lipca, 2024(1 wydarzenie)

10:00 am: Spotkanie informacyjne online


30 lipca, 2024

31 lipca, 2024
1 sierpnia, 2024
2 sierpnia, 2024
3 sierpnia, 2024
4 sierpnia, 2024

Zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera*
*pole wymagane